วันแข่งขัน

 

รอบที่ 1 (Stage 1)  - รอติดตาม

รอบที่ 2 (Stage 2) - รอติดตาม

รอบที่ 3 (Stage 3) - รอติดตาม

 

 

กฏการแข่งขัน

 

1) การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR

(Common European Framework of Reference for Languages) ได้แก่ Pre-A1, A1, A2, B1 และ B2

2) เลือกระดับ CEFR ในการแข่งขันได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

3) ผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน KGL ในปีที่ผ่านมา ทั้งผู้ที่เคยผ่านเข้ารอบและไม่ผ่านเข้ารอบ

ต้องลงแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถ ลงแข่งขันในระดับเดิมได้

4) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 6 – 18 ปี ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเกิด

และเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เท่านั้น

5) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับ Certificate เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

6) ผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล จำเป็นต้องยอมรับและอนุญาต

ให้ทางคณะผู้จัดเผยแพร่ ภาพถ่าย ชื่อและนามสกุล ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม

7) เมื่อสมัครแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนเงินได้ทุกกรณี

 

ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับกฎกติกาของการแข่งขัน

การตัดสินของคณะผู้จัด KGL ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบกลับในข้อคัดค้านในเรื่องของการตัดสิน

รวมถึงการประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 

 

 

ตัวอย่างการเทียบระดับ CEFR

 

 

สำหรับผู้ที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก

1. ทำแบบทดสอบตามตารางเทียบอายุและระดับ เช่น อายุ 13 ปี เลือกสอบได้ที่ A2, B1, B2

2. เริ่มทำแบบทดสอบที่ระดับ A2 หากทำได้มากกว่า 80% > ให้ทำต่อในระดับ B1 หากระดับ B1 ทำได้มากกว่า 80% > ให้ทำต่อที่ระดับ B2

หากระดับ B2 ทำได้ น้อยกว่า 80% ให้ลงแข่งขันที่ระดับ B1 เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสม

** ระดับที่เหมาะสมในการลงแข่งขันคือระดับที่ทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป ** 

 

สำหรับผู้ที่เคยลงแข่งขันมาแล้ว
1. ให้ลงแข่งขันได้เลยในระดับที่สูงกว่าเดิม 1 ระดับ โดยไม่ต้องทำแบบทดสอบ (ไม่สามารถแข่งขันซ้ำในระดับเดิมได้)

เช่น ปีที่ผ่านมาลงแข่งขันระดับ A1 ปีนี้ต้องลงแข่งขันที่ระดับ A2

การเลือกระดับ CEFR ในการลงแข่งขัน

 

ผู้เข้าแข่งขันต้องทำแบบทดสอบ KGL Placement Test (วัดระดับ) และเลือกระดับแข่งขันตามผลของตนเอง

การทำ KGL Placement Test (วัดระดับ) เป็นการหาระดับที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้ลงแข่งขันในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถระดับเดียวกัน 

 

ผลการทดสอบ KGL Placement Test (วัดระดับ) ใช้ได้เฉพาะการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad เท่านั้น